อาจารย์ประจำสาขา คณะบริหารธุรกิจ

Profile

User profile picture

นางสาววาสนา ด้วงเหมือน

Miss wassana pangerd

wassana.d@rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

เกี่ยวกับเรา

ปริญญาเอก

-


ปริญญาโท

วท.ม.(ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556


ปริญญาตรี

บธ.บ (ระบบสารสนเทศ) ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2549


ประกาศนียบัตร