อาจารย์ประจำสาขา คณะบริหารธุรกิจ

Profile

User profile picture

นางสาวสุภษี ดวงใส

Miss Supasee Duangsai

Supasee.d@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

เกี่ยวกับเรา

ปริญญาเอก


ปริญญาโท

วทม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2561


ปริญญาตรี

บธบ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2553


ประกาศนียบัตร