อาจารย์ประจำสาขา คณะบริหารธุรกิจ

Profile

User profile picture

นางรุ่งทิพย์ โคบาล

Rungthip Cobal

Rungthip.c@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

เกี่ยวกับเรา

ปริญญาเอก

-


ปริญญาโท

ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2546


ปริญญาตรี

บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537


ประกาศนียบัตร