อาจารย์ประจำสาขา คณะบริหารธุรกิจ

Profile

User profile picture

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร กรรณิกากลาง

Assistant Professor Nikorn Kannikaklang

nikorn.k@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

เกี่ยวกับเรา

ปริญญาเอก

-


ปริญญาโท

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2554


ปริญญาตรี

วท.บ.(สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550


ประกาศนียบัตร

1. เกมพยัญชนะภาษาอาหรับ ,2565 (2022)
2. การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมบาบัดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น ,2565 (2022)
3. การพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ ,2565 (2022)
4. การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเทศกาลปีใหม่กับเทศกาลสงกรานต์ ,2564 (2021)
5. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ,2564 (2021)
6. วิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อออนไลน์ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ,2564 (2021)
7. วิเคราะห์การนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ,2564 (2021)
8. การพยากรณ์ยอดขายและการพัฒนาโปรแกรมแสดงข้อมูลสถิติ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนภรณ์ เอ บี โอ. ,2564 (2021)
9. วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้าภายในประเทศ และต้นทุนการขนส่งสินค้า จำแนกตามรูปแบบการขนส่งสินค้า พ.ศ. 2556-2559 โดยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ,2564 (2021)
10. The Development of Website and Animation for Learning about Female Genital Cancer ,2562 (2019)