อาจารย์ประจำสาขา คณะบริหารธุรกิจ

Profile

User profile picture

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์ คุณเดชอมร

-

-

อาจารย์ประจำสาขา
การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับเรา

ปริญญาเอก

-


ปริญญาโท

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2542


ปริญญาตรี

ศศ.บ.(ภาษาสอังกฤษ) วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2537


ประกาศนียบัตร