อาจารย์ประจำสาขา คณะบริหารธุรกิจ

Profile

User profile picture

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเทพ แป้นเกิด

Asst.Prof.suratep pangerd

suratep.p@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

เกี่ยวกับเรา

ปริญญาเอก

กำลังศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี)  วิศวกรรมศาสตร์


ปริญญาโท

คอม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2556 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีปริญญาตรี

บธ.บ(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 2548 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์


ประกาศนียบัตร

-