อาจารย์ประจำสาขา คณะบริหารธุรกิจ

Profile

User profile picture

อาจารย์ ดร. ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา

Natratanon Kanraweekultana (Ph.D.)

natratanon.k@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

เกี่ยวกับเรา

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ประกาศนียบัตร

1. Comparison of capability of data classification models to predict consistent results for depression analysis based on user-behaviour tracking and facial expression recognition during PHQ-9 assessment. ,2567 (2024)
2. Depression Analysis Using Behavior Tracking and Facial Expression Recognition during PHQ-9 Assessment. ,2566 (2023)
3. บทบาทของแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ต่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ,2566 (2023)
4. การศึกษาต้นแบบการพัฒนากลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหาเพื่อ การสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากกล้วย ,2566 (2023)
5. นวัตกรรมการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการภายใต้บริบทของการดำเนินกิจการเพื่อสังคมของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการในประเทศไทย ,2566 (2023)
6. ขั้นตอนวิธีการสร้างเครื่องมือต้นแบบวิเคราะห์แนวโน้มภาวะโรคซึมเศร้าจากการสังเกตพฤติกรรมขณะทำแบบประเมิน PHQ-9 ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ,2564 (2021)
7. การรับรู้ปัจจัยเสี่ยงในการนำเทคโนโลยีทำความสะอาดพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ สู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย ,2562 (2019)
8. การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี 2561 ,2562 (2019)
9. การบริหารความเสี่ยงในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่: บริบทการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ,2560 (2017)
10. สภาพแวดล้อมองค์กรสำหรับการประเมินความพร้อมในการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI) ,2560 (2017)
11. ความเสี่ยงในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อความจงรักภักดี ของนักศึกษา: บริบทการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,2558 (2015)
12. กรอบแนวคิดความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์กับผลสัมฤทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ,2557 (2014)
13. ความพึงพอใจและความภักดีของนักศึกษา: บริบทสถาบันอุดมศึกษา ,2557 (2014)
14. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์กับผลสัมฤทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ,2557 (2014)
1. การเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมของชุมชนกับนักท่องเที่ยวผ่าน Gamification สำหรับนักท่องเที่ยวมิลเลนเนียล Game Generation
2. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมของชาติ ในการบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยดิจิทัล แบบบูรณาการ
3. การพัฒนานวัตกรรมการตลาด การตลาดดิจิทัลและการสร้างตราเมือง/ตราผลิตภัณฑ์ผ่านการมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าจากการฝึกอบรมบุคลากรและผู้ประกอบการชุมชน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)
4. ธุรกิจเพื่อสังคมและนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
5. การพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน
6. นวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
7. การพัฒนาศักยภาพชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและบริการเชิงประสบการณ์ให้มีความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจที่เน้นประสบการณ์ (Experience Economy) และการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)