หน้าหลัก

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ

12 เรื่อง

วารสารวิชาการ (Journal)

60 บทความ

บทความประชุมวิชาการ (Processing)

7 เรื่อง

โครงการวิจัย (Research project)

9 เรื่อง

อบรม สัมมนา