ประวัติงานวิจัย

ชื่อ - นามสกุล
นางเจษฎาภรณ์ ยานุพรหม
-
หน่วยงาน
สาขา/หน่วยงาน: การเงิน
ติดต่อ
Phone: -
Email: -

0 เรื่อง

วารสารวิชาการ (Journal)

0 บทความ

บทความประชุมวิชาการ (Processing)

2 เรื่อง

โครงการวิจัย (Research project)

0 เรื่อง

โครงการอบรม สัมมนา