วารสารวิชาการ (Journal)

No. ชื่องานวิจัย นักวิจัย ปีที่เผยแพร่
1 การตอบสนองต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 2567
2 Comparison of capability of data classification models to predict consistent results for depression analysis based on user-behaviour tracking and facial expression recognition during PHQ-9 assessment. อาจารย์ ดร. ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา 2567
3 การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยมาสคอตในประเทศไทย ดร.ศริญญา คงเที่ยง 2566
4 พลวัตรของรายได้ รายจ่าย เงินออมของครัวเรือนไทย ในช่วงปี 2554-2562 ดร.อธิพันธ์ วรรณสุริยะ 2566
5 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการออมที่พอเพียงของครัวเรือนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดร.อธิพันธ์ วรรณสุริยะ 2566
6 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรมการเงินบนโทรศัพท์มือถือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 2566
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อหนี้ของครัวเรือนไทย (2567) ดร.อธิพันธ์ วรรณสุริยะ 2566
8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (2567) ดร.อธิพันธ์ วรรณสุริยะ 2566
9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ในสถานการณ์ชีวิตวิถีถัดไปของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. ดร.สุพัฒนา เตโชชลาลัย 2566
10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ในสถานการณ์ชีวิตวิถีถัดไป ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายสมบัติ คชายุทธ 2566
11 การบริหารความเสี่ยงในองค์กรยุคใหม่ : การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดร.คุณากร ไวยวุฒิ 2566
12 Depression Analysis Using Behavior Tracking and Facial Expression Recognition during PHQ-9 Assessment. อาจารย์ ดร. ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา 2566
13 บทบาทของแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ต่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก อาจารย์ ดร. ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา 2566
14 การศึกษาต้นแบบการพัฒนากลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหาเพื่อ การสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากกล้วย อาจารย์ ดร. ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา 2566
15 นวัตกรรมการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการภายใต้บริบทของการดำเนินกิจการเพื่อสังคมของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการในประเทศไทย อาจารย์ ดร. ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา 2566
16 แนวทางการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์ นายภานุพงศ์ นิลตะโก 2565
17 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านจัดสรร นายภานุพงศ์ นิลตะโก 2565
18 การปรับตัวของธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สินต่อการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นายภานุพงศ์ นิลตะโก 2565
19 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนาการ ดร.อธิพันธ์ วรรณสุริยะ 2565
20 เครื่องต้นแบบการประเมินความพึงพอใจหลังการเรียน ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับเด็กปฐมวัย นายสุรเทพ แป้นเกิด 2565
21 Effect of Accounting Information Quality on Decision-Making Efficiency, Total Quality Management and Corporate Success in Automobile Manufacturing and Exporting Companies ธเรศ สันตติวงศ์ไชย 2565
22 The Influence Of Social Networking Information On Purchasing Online ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 2565
23 เครื่องต้นแบบในการบันทึกสัญญาณชีพ ด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง นายสุรเทพ แป้นเกิด 2565
24 เครื่องคัดแยกน้ำหนักและสีมะม่วงอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ นายสุรเทพ แป้นเกิด 2565
25 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการตลาดดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนวัยหวานอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดร.อธิพันธ์ วรรณสุริยะ 2565
26 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 2565
27 ขั้นตอนวิธีการสร้างเครื่องมือต้นแบบวิเคราะห์แนวโน้มภาวะโรคซึมเศร้าจากการสังเกตพฤติกรรมขณะทำแบบประเมิน PHQ-9 ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น อาจารย์ ดร. ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา 2564
28 การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนขององค์กรที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินใน อินโดนิเชีย ไทย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ดร.คุณากร ไวยวุฒิ 2563
29 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนรายย่อยภายในประเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสมบัติ คชายุทธ 2563
30 Factors Affecting the Transformational Leadership of Small and Medium Medical Device Enterprises in Thailand ดร.ปริญญา สีม่วง 2563
31 ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของกลุ่มคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร นายคชภัค จิรวัชรพล 2563
32 การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่องคุณแม่มอปลาย. นางสาวสุภษี ดวงใส 2563
33 ความตั้งใจเชิงพฤติกรรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และเจเนอร์ชั่นเอ็กซ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ 2563
34 ปัจจัยเชิงสาเหตุของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจ โรงภาพยนตร์ในยุคดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ 2563
35 การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ของกลุ่ม Gen X และ Gen Y ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเกษตรออนไลน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ 2563
36 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการภาพยนตร์ Online Streaming ของกลุ่ม Gen X และ Y ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ 2563
37 การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ 2563
38 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณอายุผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีศึกษา : พนักงานบริษัท ซัสโก้ จำกัด ดร.ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร 2563
39 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนรายย่อยภายในประเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร 2563
40 เว็บไซต์และสื่อการเรียนรู้สําหรับภาษามือเบื้องต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร กรรณิกากลาง 2563
41 Fin Tech ความท้าทายในโลกการเงินศตวรรษที่ 21 ดร.คุณากร ไวยวุฒิ 2562
42 การศึกษาการบริโภคอาหารริมทางในกรุงเทพมหานครและผลกระทบต่อทัศนคติและความตั้งใจแสดงพฤติกรรมของผู้บริโภค ดร.สุพัฒนา เตโชชลาลัย 2562
43 ความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการ คุณค่าตราสินค้าต่อความจงรักภักดีเชิงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ 2562
44 อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำอาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ 2562
45 การยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ และการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook LIVE) ของกลุ่มผู้บริโภค Generation X, Y, Z ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ 2562
46 บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเลือกใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ 2562
47 Macroeconomic Perspective-Chinese President Era Affecting Chinese Tourist Demand: Case of Thailand. ดร.สุพัฒนา เตโชชลาลัย 2562
48 การรับรู้ปัจจัยเสี่ยงในการนำเทคโนโลยีทำความสะอาดพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ สู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย อาจารย์ ดร. ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา 2562
49 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี 2561 อาจารย์ ดร. ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา 2562
50 ความรู้และความสามารถของนักประเมินราคาทรัพย์สินต่อกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน นายภานุพงศ์ นิลตะโก 2561
51 ความรู้และความสามารถของนักประเมินราคาทรัพย์สินต่อกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน นายอธิยุต ทัตตมนัส 2561
52 Developing Reading Comprehension Skills for Grade 6 Students at Piboonbumpen Demonstration School using Multimedia ดร.กฤษณา กิมเล่งจิว 2561
53 มาตรการในการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินคดีอาญากับ เจ้าหน้าที่รัฐในกรณีวิสามัญฆาตกรรม ดร. รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ 2561
54 การพัฒนาตัวบ่งชี้เชิงนโยบายการจัดการงานนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพทาง ด้านการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม ดร. รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ 2561
55 ปัจจัยและพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ดร.สมศักดิ์ บุตรสาคร 2561
56 A Model For Assessing Suitability Of Air Cargo Hub In Southeast Asia Using AHP and TOPSIS ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พงษ์ จันทชโลบล 2561
57 Stop texting while learning: A meta-analysis of social networks use and academic performances ดร.ศริญญา คงเที่ยง 2560
58 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของฝ่ายสอบสวนในระบบงานยุติธรรม ดร. รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ 2560
59 การตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของนักศึกษาชายหญิงก่อนแต่งงาน ดร. รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ 2560
60 The attitudes of staff towards the assessment of performance : The case of D.K. law company in Thailand. ดร.ปริญญา สีม่วง 2560
61 The factors effecting volunteerism for students of Suan Sunandha Rajabhat University. ดร.ปริญญา สีม่วง 2560
62 โครงสร้างผู้ถือหุ้นกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธเรศ สันตติวงศ์ไชย 2560
63 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้การบัญชีการจัดการเชิงกลยุทธ์ สำหรับความสำเร็จขององค์กร การตรวจสอบเชิงประจักษ์ บริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทิดา ลิ้มชัยเจริญ 2560
64 ระดับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 2560
65 ระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการต่อผลิตภัณฑ์โทรศัพท์สมาร์ตโฟนของผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 2560
66 The Effect of Thailand’s Political Uncertainty on the Volatility of Stock Market Exchange, Banking Industrial Equity and Business Sentiment ดร.ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร 2560
67 การบริหารความเสี่ยงในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่: บริบทการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ อาจารย์ ดร. ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา 2560
68 สภาพแวดล้อมองค์กรสำหรับการประเมินความพร้อมในการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI) อาจารย์ ดร. ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา 2560
69 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่สำหรับวิชาธุรกิจอิเล็คทรอนิคศ์เบื้องต้น ผศ.ดร. ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ 2559
70 ทัศนคติและความเข้าใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อแนวคิดด้านโลจิสติกส์การตลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 2558
71 The Evaluation Forms Of International Passenger Airport Hub in Southeast Asia ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พงษ์ จันทชโลบล 2558
72 ความเสี่ยงในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อความจงรักภักดี ของนักศึกษา: บริบทการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร. ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา 2558
73 การรับรู้ถึงประโยชน์และความพร้อมของผู้ส่งออกชิ้นส่วน ยานยนต์ ที่มีต่อการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในกลุ่มอาเซียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 2557
74 กรอบแนวคิดความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์กับผลสัมฤทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ อาจารย์ ดร. ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา 2557
75 ความพึงพอใจและความภักดีของนักศึกษา: บริบทสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ ดร. ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา 2557
76 ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์กับผลสัมฤทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ อาจารย์ ดร. ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา 2557
77 Airline Network Analysis of ASEAN International Airport Region, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พงษ์ จันทชโลบล 2557
78 Post-purchase cognitive dissonance – Evidence from the mobile phone market ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 2555
79 ทัศนคติของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีต่อข้อความสั้นเชิงพาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 2554
80 Development Model of Decision Support System for Purchasing of Laboratory Reagent ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 2554
81 Segmenting small and medium manufacturing enterprises for electronic customer relationship management industry: the case of Thailand ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 2554
82 The Effect of Benefits and Risks on eProcurement Implementation: An Exploratory Study of Swedish and Indian Firms ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 2553
83 Bringing e-Business Best Practices to Citizen and Administrative Reform for Sustainable e-Government Effectiveness ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 2552
84 The Adoption of Techno-Relationship Innovations: A Framework for Electronic Customer Relationship Management ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 2552
85 Being Customer-oriented Entrepreneurial Firm: Tactical Business Practices for Thai SMEs in Entering Global Market ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 2550
86 Technology Readiness and Propensity of Cell Phone Users to Subscribe to Commercial Messaging Services ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 2550
87 The Underlying Structure of Global E-Business: A Service-Dominant Logic Perspective ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 2550