รายชื่อนักวิจัย

No. ชื่อ - นามสกุล สาขา ผลงานวิจัย
1 อาจารย์ ดร. ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
2 ผศ. ปิติพร จูปราง เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
3 ผศ.ดร. ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา ด้วงเหมือน เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
5 นางรุ่งทิพย์ โคบาล เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
6 นางสาวภัททิรา แก้วเกิด เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเทพ แป้นเกิด เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
8 นางสาวสุภษี ดวงใส เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร กรรณิกากลาง เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
10 นางสาวจินตนา พลศรี เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
11 นางสาวชฎาพร จักรทอง สาขาวิชาธุรกิจการบิน
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พงษ์ จันทชโลบล สาขาวิชาธุรกิจการบิน
13 นางสาวชากานต์ ปัดภัย สาขาวิชาธุรกิจการบิน
14 อาจารย์นารายะ ประสูตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน
15 นางสาวพิมพา พินิจสารภิรมย์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน
16 อาจารย์นันทพันธ์ วิเศษแก้ว สาขาวิชาธุรกิจการบิน
17 นายกิติ์จิพงษ์ อิทธิธรรมสกุล ระบบสารสนเทศ
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์ ระบบสารสนเทศ
19 ดร.สมศักดิ์ บุตรสาคร ระบบสารสนเทศ
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยวรรณ วิชัยดิษฐ ระบบสารสนเทศ
21 นางสาวตติยา องค์ศิริพร ระบบสารสนเทศ
22 นายสมรัก รุ่งวัลลาภา ระบบสารสนเทศ
23 นางสาวจารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ ระบบสารสนเทศ
24 ดร.เชิงชาย สุวรรณกูฏ ระบบสารสนเทศ
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา สุคตบวร ระบบสารสนเทศ
26 นางสาวสุธินี กิจลาภพินิจกุล ระบบสารสนเทศ
27 อาจารย์พิทักษ์ ทบจันทร์ การเงิน
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาพร สูทกวาทิน การเงิน
29 ดร.สุพัฒนา เตโชชลาลัย การเงิน
30 ดร.ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร การเงิน
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรต ศิริภูล การเงิน
32 อาจารย์ธนาวุฒิ แก้วอินทร์ การเงิน
33 นางเจษฎาภรณ์ ยานุพรหม การเงิน
34 ดร.อธิพันธ์ วรรณสุริยะ การเงิน
35 นายสมบัติ คชายุทธ การเงิน
36 นายคชภัค จิรวัชรพล การเงิน
37 นางสาวศิรินาถ บูรณพงษ์ การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์ คุณเดชอมร การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
39 นางสาวปรียาภรณ์ สีสายคำ การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
40 ดร.ภัทริยา ศรีสุข การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
41 นางสาวกัญญา เชาว์ชาญชัยกุล การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
42 นางสาวนันทวัน วัฒนมงคลสุข การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
43 นายอธิยุต ทัตตมนัส การประเมินราคาทรัพย์สิน
44 วาสนา ดวงดี การประเมินราคาทรัพย์สิน
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ พูลน้อย การประเมินราคาทรัพย์สิน
46 นายภานุพงศ์ นิลตะโก การประเมินราคาทรัพย์สิน
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสวัสดิ์ เที่ยงธรรม การบัญชี
48 กิ่งกมล สิงห์สมบูรณ์ การบัญชี
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทิดา ลิ้มชัยเจริญ การบัญชี
50 นายพิษณุวัตร สุจวิพันธ์ การบัญชี
51 อาจารย์สุภาพร วรุณโชติกุล การบัญชี
52 นางมาลี เด๊ะไวการ การบัญชี
53 นางสาวกมลศิริ คงสมัย การบัญชี
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ยาทิพย์ การบัญชี
55 นางพิรานันท์ จันทวิโรจน์ การบัญชี
56 นางสาวมนต์ปรัชญา อภิรักษ์สุขุมาล การบัญชี
57 ธเรศ สันตติวงศ์ไชย การบัญชี
58 นางสาวสุกัณยา กิตติคุณงาม การบัญชี
59 นางพรศรี โรจน์เมฆี การบัญชี
60 นางสาวปัณฑิตา จาดศรี การบัญชี
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ เกตุภักดีกูล การบัญชี
62 นางสาวน้ำเพชร เพชรใหม่ การตลาด
63 นางสาวอรอนงค์ สรรเสริญ การตลาด
64 นายธีระ เทียนรุ่งไพศาล การตลาด
65 ผศ.ชูพรรค แพงไธสง การตลาด
66 ดร.ศริญญา คงเที่ยง การตลาด
67 นางศุภรัตน์ ยิ่งอุปการ การตลาด
68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ การตลาด
69 นายคชศักย์ มหารมณ์ การตลาด
70 นางสาววรรณี สินศุภรัตน์ การตลาด
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ อุดมโภชน์ การตลาด
72 นางสาวกรรณิการ์ แสงสุริศรี การตลาด
73 นางสาวบุญมี ยอมพันธ์ การตลาด
74 ดร.กฤษณา กิมเล่งจิว การจัดการ
75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม การจัดการ
76 ดร.ปริญญา สีม่วง การจัดการ
77 นายชานุท บุณยสมิต การจัดการ
78 นางสาวชดาษา ประดิษฐพงษ์ การจัดการ
79 ผศ. วิภา อร่ามรุ่งโรจน์ชัย การจัดการ
80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ การจัดการ
81 ดร.คุณากร ไวยวุฒิ การจัดการ
82 นางสาวเปรมศรี จันทร์มณี การจัดการ
83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิมณีณ์ ปวรัชพิสิษฐ์ การจัดการ
84 นายรุจิภาส ประชาทัย การจัดการ
85 อาจารย์วี วงษ์เทียนกุล การจัดการ
86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง การจัดการ
87 นางกุสุมา ชัยโตษะ การจัดการ
88 ดร. รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ การจัดการ
89 ดร.จิรังรัก สมรรคจันทร์ การจัดการ
90 อาจารย์สุณัฐชา เชาว์ไว การจัดการ
91 นางเคียงเดือน พิจิตรชุมพล การจัดการ
92 ฝ่ายวิชาการ การจัดการ
93 นางสาววิราภรณ์ แก้วขาว การจัดการ
94 นางสาววรรณสิรี ศักดาพิพัฒนกุล การจัดการ