ประวัติงานวิจัย

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวปรียาภรณ์ สีสายคำ
Miss Preeyaporn Seesaikam
หน่วยงาน
สาขา/หน่วยงาน: การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
ติดต่อ
Phone: -
Email: preeyaporn.s@mail.rmutk.ac.th

0 เรื่อง

วารสารวิชาการ (Journal)

1 บทความ

บทความประชุมวิชาการ (Processing)

0 เรื่อง

โครงการวิจัย (Research project)

0 เรื่อง

โครงการอบรม สัมมนา