ประวัติงานวิจัย

ชื่อ - นามสกุล
นายอธิยุต ทัตตมนัส
Athiyut Tattamanas
หน่วยงาน
สาขา/หน่วยงาน: การประเมินราคาทรัพย์สิน
ติดต่อ
Phone: 0876896857
Email: Athiyut.t@mail.rmutk.ac.th

1 เรื่อง

วารสารวิชาการ (Journal)

3 บทความ

บทความประชุมวิชาการ (Processing)

2 เรื่อง

โครงการวิจัย (Research project)

0 เรื่อง

โครงการอบรม สัมมนา