ประวัติงานวิจัย

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ดร. ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์
Poorivat Kampeerapaappat
หน่วยงาน
สาขา/หน่วยงาน: เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
ติดต่อ
Phone: -
Email: Poorivat.K@mail.rmutk.ac.th

1 เรื่อง

วารสารวิชาการ (Journal)

1 บทความ

บทความประชุมวิชาการ (Processing)

1 เรื่อง

โครงการวิจัย (Research project)

0 เรื่อง

โครงการอบรม สัมมนา