ประวัติงานวิจัย

ชื่อ - นามสกุล
กิ่งกมล สิงห์สมบูรณ์
KINGKAMOL SINGHASOMBOON
หน่วยงาน
สาขา/หน่วยงาน: การบัญชี
ติดต่อ
Phone: -
Email: Kingkamol.S@mail.rmutk.ac.th

1 เรื่อง

วารสารวิชาการ (Journal)

0 บทความ

บทความประชุมวิชาการ (Processing)

0 เรื่อง

โครงการวิจัย (Research project)

0 เรื่อง

โครงการอบรม สัมมนา