ประวัติงานวิจัย

ชื่อ - นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร กรรณิกากลาง
Assistant Professor Nikorn Kannikaklang
หน่วยงาน
สาขา/หน่วยงาน: เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
ติดต่อ
Phone: 0818078741
Email: nikorn.k@mail.rmutk.ac.th

1 เรื่อง

วารสารวิชาการ (Journal)

10 บทความ

บทความประชุมวิชาการ (Processing)

1 เรื่อง

โครงการวิจัย (Research project)

0 เรื่อง

โครงการอบรม สัมมนา