ประวัติงานวิจัย

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวน้ำเพชร เพชรใหม่
-
หน่วยงาน
สาขา/หน่วยงาน: การตลาด
ติดต่อ
Phone: -
Email: -

0 เรื่อง

วารสารวิชาการ (Journal)

3 บทความ

บทความประชุมวิชาการ (Processing)

0 เรื่อง

โครงการวิจัย (Research project)

0 เรื่อง

โครงการอบรม สัมมนา