ประวัติงานวิจัย

ชื่อ - นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทิดา ลิ้มชัยเจริญ
-
หน่วยงาน
สาขา/หน่วยงาน: การบัญชี
ติดต่อ
Phone: -
Email: -

1 เรื่อง

วารสารวิชาการ (Journal)

0 บทความ

บทความประชุมวิชาการ (Processing)

0 เรื่อง

โครงการวิจัย (Research project)

0 เรื่อง

โครงการอบรม สัมมนา