ประวัติงานวิจัย

ชื่อ - นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ
Assistant Professor Dr. Kittipong Sophonthummapharn
หน่วยงาน
สาขา/หน่วยงาน: การตลาด
ติดต่อ
Phone:
Email: kittipong.s@mail.rmutk.ac.th

18 เรื่อง

วารสารวิชาการ (Journal)

45 บทความ

บทความประชุมวิชาการ (Processing)

3 เรื่อง

โครงการวิจัย (Research project)

0 เรื่อง

โครงการอบรม สัมมนา