ประวัติงานวิจัย

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวจารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ
Jaruwan Kanjanasupawan
หน่วยงาน
สาขา/หน่วยงาน: ระบบสารสนเทศ
ติดต่อ
Phone: -
Email: jaruwan.ka@mail.rmutk.ac.th

0 เรื่อง

วารสารวิชาการ (Journal)

0 บทความ

บทความประชุมวิชาการ (Processing)

0 เรื่อง

โครงการวิจัย (Research project)

0 เรื่อง

โครงการอบรม สัมมนา