ประวัติงานวิจัย

ชื่อ - นามสกุล
อาจารย์ ดร. ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา
Natratanon Kanraweekultana (Ph.D.)
หน่วยงาน
สาขา/หน่วยงาน: เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
ติดต่อ
Phone: 02287960
Email: natratanon.k@mail.rmutk.ac.th

14 เรื่อง

วารสารวิชาการ (Journal)

4 บทความ

บทความประชุมวิชาการ (Processing)

7 เรื่อง

โครงการวิจัย (Research project)

3 เรื่อง

โครงการอบรม สัมมนา