ประวัติงานวิจัย

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวพิมพา พินิจสารภิรมย์
-
หน่วยงาน
สาขา/หน่วยงาน: สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ติดต่อ
Phone:
Email: -

0 เรื่อง

วารสารวิชาการ (Journal)

1 บทความ

บทความประชุมวิชาการ (Processing)

0 เรื่อง

โครงการวิจัย (Research project)

0 เรื่อง

โครงการอบรม สัมมนา