ประวัติงานวิจัย

ชื่อ - นามสกุล
ผศ.ชูพรรค แพงไธสง
Asst. Prof.Choopak Pangthaisong
หน่วยงาน
สาขา/หน่วยงาน: การตลาด
ติดต่อ
Phone: 0818999611
Email: choopak.p@mail.rmutk.ac.th

0 เรื่อง

วารสารวิชาการ (Journal)

7 บทความ

บทความประชุมวิชาการ (Processing)

2 เรื่อง

โครงการวิจัย (Research project)

0 เรื่อง

โครงการอบรม สัมมนา